Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Komunikaty zobacz archiwum »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

Nabór na wolne stanowisko pracy:

starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

 

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BRACI ŚNIADECKICH

59-900 Zgorzelec ul. Partyzantów 4

tel. 75 77 56 018; e-mail: zgorzeleclo@wp.pl

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych


Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1)      jest obywatelem polskim;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub               umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      wykształcenie wyższe na odpowiednim kierunku i  5-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office, programu SIO, VULCAN, HERMES.
 2. Umiejętność organizacji i planowania pracy.
 3. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 4. Umiejętności analityczne i interpersonalne, nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
 5. Znajomość aktualnych przepisów dotyczących organizacji pracy w kancelarii szkoły.
 6. Mile widziany staż pracy na stanowisku związanym z oświatą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.
 2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
 3. Rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole.
 4. Wysyłanie korespondencji.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń, uchwał i decyzji Dyrektora.
 6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 7. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
 8. Obsługa gości i interesantów Dyrektora.
 9. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Merytoryczne przygotowywanie delegacji pracowników szkoły.
 11. Współpraca z urzędami (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i inne).
 12. Sporządzanie sprawozdań (w tym SIO).
 13. Zastępowanie sekretarza szkoły w czasie jego nieobecności.
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły.

Warunki pracy:

 1. Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
  ul. Partyzantów 4.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Praca w godzinach: 7.30 – 15.30
 5. Pomieszczenie biurowe oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.
 6. Wyjścia służbowe.
 7. Bezpośredni kontakt z interesantem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.


Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, a także oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przy zatrudnieniu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 4. Podpisane klauzule informacyjne (do pobrania na stronie szkoły http://lo.zgorzelec.org/wp-content/uploads/2018/08/klauzula-informacyjna-dla-kandydat%C3%B3w-do-pracy.pdf),
 5. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od opublikowania ogłoszenia w sekretariacie szkoły w godzinach  od 800 do 1400 tj. do dnia 16.08.2019r. do godziny 1400 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia naboru:

 1. Etap I: 19.08.2019 r. – weryfikacja złożonej dokumentacji pod względem formalnym.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

2. Etap II: 21.08.2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna. Godziny rozmów kwalifikacyjnych zostaną wyznaczone indywidualnie po zakończeniu I etapu naboru. Rozmowę z kandydatami przeprowadza komisja rekrutacyjna. Podczas rozmowy oceniane będą kwalifikacje kandydatów.

3. Etap III: 21.08.2019 r. – wybór kandydata. Informacja o wynikach naboru będzie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

 

Data wytworzenia dokumentu: 06.08.2019
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Julia Karchuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2019 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogusława Twardoch
Ilość wyświetleń: 70
06 sierpnia 2019 13:19 (Bogusława Twardoch) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 13:19 (Bogusława Twardoch) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 13:18 (Bogusława Twardoch) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl