Biuletyn Informacji Publicznej - Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
http://zgorzeleclo.bipszkola.pl

Duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności


 

Podstawa prawna:

 

 


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) – do pobrania w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne.

4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. 

5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

 

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych wydanych przez szkołę.

 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2) - do pobrania w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. 

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

6. Duplikat świadectwa zawiera:

7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

10. Opłatę za duplikat można dokonać przelewem bankowym na rachunek:


Bank Millenium Oddział Zgorzelec             81 1160 2202 0000 0001 8451 0612


Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

ul. Partyzantów 4

59-900 Zgorzelec


III. Zasady wydawania duplikatów świadectw maturalnych wydanych przez OKE.


1. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu otrzymuje się duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były przez nią wydane, w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału.

2. W celu uzyskania duplikatu dokumentów:

 

należy:1. Dokonać wpłaty 26 złotych na podane poniżej konto bankowe OKE we Wrocławiu, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata. 

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000


2. Zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu (załącznik nr 3), dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.zał. 1 wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

zał. 2 wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

zał. 3 wniosek o wydanie duplikatu świadectwa OKE